מיתב - תאגיד אזורי למים - עושים לכם חשבון - הסבר על חשבון המים
פתיחת תפריט ניידים

עושים לכם חשבון - הסבר על חשבון המים

צריכה פרטית 

חישוב המים שנצרכו בפועל בתקופת החשבון. הצריכה נקבעת לפי ההפרש בין קריאת מד המים הנוכחית לקריאת מד המים הקודמת. 

הפרשי מדידה 

הפרשי מדידה הנו ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי בהפחתה של צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. הפרשי מדידה משמש בדרך כלל לניקיון הבניין, השקיית הגינה וכד'.
 

מספר נפשות

כמות המים המוקצבת ליחידת דיור בתעריף הנמוך נקבעת לפי מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. 

על מנת שנוכל לקבוע את כמות המים המוקצבת ליחידת דיור, יש להעביר למיתב הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור באמצעות הטפסים הבאים:

 

  1. טופס הצהרה על מספר נפשות .
  2. תצלום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור (עבור ילדים עד גיל 18 ניתן לשלוח את תצלום הספח של ההורים).
  3. לגבי אדם המתגורר ביחידת הדיור ואינו אזרח ישראלי יש להעביר בנוסף:
    • צילום דרכון ואישור שהייה כדין.
    • אחד מאלה לפי בחירתו: תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו, או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו, המעיד כי בעל ההיתר להעסקתו מתגורר באותה יחידת דיור.

 

בהתאם לכללי המים  במקרה בו לא ידווח למיתב על מספר הנפשות ביחידת הדיור, או שידווח על שתי נפשות ומטה, מספר הנפשות המוכר לצורך הקצבת מים בתעריף הנמוך יהיה שתי נפשות. 

יש לדווח למיתב על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. 

מיתב תעדכן את השינוי המדווח ע"י הצרכן החל מחשבון המים שיופק לאחר שהדיווח נתקבל במיתב.