מיתב - תאגיד אזורי למים - פרופיל התאגיד
פתיחת תפריט ניידים

פרופיל התאגיד

פרופיל התאגיד:

בדצמבר 2001 התקבל בכנסת חוק תאגידי המים. החוק נולד כדי לייעל את אספקת המים לאוכלוסיה ולגרום לכך שיושקעו במשק המים כל המשאבים הנדרשים לשמירה על כמות המים ואיכותם. עד חקיקת החוק היתה האחריות לאספקת מים לתושבים בידי הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות וכו'). הרשויות נהגו להשתמש בתקבולי המים והביוב של הצרכנים למטרות שלא לשמן נועדו הכספים, דבר שיצר גרעון בהשקעות בתשתיות והוביל לאבדן מים גדול ולפגיעה באיכות המים. 

מציאות זו חייבה לעשות שינוי במשק המים העירוני. לאחר דיונים והתייעצויות עם מומחים הוחלט כי הפתרון הטוב ביותר להתמודדות עם המציאות הבעייתית הינה העברת משק המים העירוני לניהול תאגידי מים וביוב. 

העקרונות שהנחו את הקמת התאגיד: 

• הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור. 
• השקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב. 
• הוצאת שיקולים זרים ממערכת קבלת ההחלטות הנוגעות למשק המים והביוב העירוניים. 

• העלאת רמת הפיקוח ורמת השרות שניתנים לצרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר.

*החל מ 1.1.2010, מיתב הינה תאגיד אזורי המספק שירותיו לפתח תקוה, אלעד וכפר ברא.